Menu
Wersje językowe
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LABSEPT.PL

Art. 1 Postanowienia wstępne
 
Właścicielem sklepu internetowego Labsept.pl jest Hydrolab Sp. z o.o. Spółka Komandytowa mająca siedzibę w Straszynie 83-010, ul Wesoła 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku - VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392441, NIP 6040152297, numer telefonu: 58 341 90 00, adres e-mail: biuro@hydrolab.pl. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego przekazywane będą do realizacji w siedzibie Hydrolab.
 
Art.2 Określenia ogólne
 
1) Sklep Internetowy: sklep dostępny pod adresem www.labsept.pl który prowadzi sprzedaż towarów firmy Hydrolab.
 
2) Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego określający zasady działania sklepu internetowego www.labsept.pl a w szczególności:
 
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym oraz zakaz dostarczania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • tryb postępowania reklamacyjnego.
3) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 
3a) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
4) Umowa – umowa sprzedaży na odległość zawarta między Klientem, a firmą Hydrolab.
 
4a) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Hydrolab Sp. z o. o. S.K.
 
4b) Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa udostępnienia strony internetowej www.lebsept.pl do dokonywania Zamówień Produktów.
 
5) Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej.
 
6) Produkt – to towar fabrycznie nowy i objęty gwarancją jakości Dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych (o ile są one wymagane).
 
7) Dowód zakupu – faktura VAT które mogą być wystawione na Klienta będącego przedsiębiorcą lub na Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą [Konsumenta] – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia przez Klienta.
 
8) Dane osobowe – dane podane w formularzu rejestracyjnym na stronie sklepu internetowego, które są przetwarzane przez Hydrolab Sp. z o. o. S.K. oraz przez Dystrybutora w sposób zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, Ustawie z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych [ t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 ] i w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344 ) oraz w Umowie.
 
Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 
Niezależnie od powyższego – Klient ma prawo do dobrowolnego udzielenia zgód na przetwarzanie danych osobowych, które w żaden sposób nie wpływają na realizację złożonego zamówienia:
 
 • na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Hydrolab Sp. z o. o. S.K. może przetwarzać dane osobowe Klientów w postaci ich nr telefonu oraz adresu e-mail w celach:
1) przesyłania przez Hydrolab Sp. z o. o. S.K. informacji handlowych, w tym newslettera, informacji o promocjach i nowościach; 2) przeprowadzania przez Hydrolab Sp. z o. o. S.K. ankiet badających satysfakcję Klientów;
 
Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.
 
Podstawą przetwarzania przez Hydrolab Sp. z o. o. S.K. danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu w powyższym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 
Podstawą przetwarzania przez Hydrolab Sp. z o. o. S.K. danych osobowych Klientów będzie także art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 
9) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287).
 
10) Kurier – przedsiębiorca przewozowy dostarczający zamówiony produkt.
 
Zasady rejestracji
 
1. Urządzenia Klienta używane przez Klienta muszą spełniać wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Strony internetowej: www.labsept.pl jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 
2. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie www.labsept.pl
 
3. Jeżeli Klient jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
 • aktywny adres e-mail,
 • hasło do konta Klienta,
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • numer telefonu.
 
4. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem zakładu pracy Klienta, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
 
5. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
 • aktywny adres e-mail,
 • hasło do konta Klienta ,
 • nazwę firmy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
 • imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • numer telefonu.
 
6. Po dokonaniu rejestracji, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany e-mail potwierdzający rejestrację.
 
7. Hydrolab Sp. z o. o. S.K. może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, jeśli:
 
 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest w sposób sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
 • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta Klienta/odmowy rejestracji,
 • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 
8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Hydrolab Sp. z o. o. S.K. zostanie przesłane na podany w koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta .
 
9. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Hydrolab Sp. z o. o. S.K. – ponowna rejestracja jest możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody Hydrolab Sp. z o. o. S.K.
 
10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 
Art. 3 Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Hydrolab Sp. z o. o. S.K. oraz zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Klientem, a Hydrolab Sp. z o. o. S.K. Regulamin stanowi także integralną część umów sprzedaży na odległość zawieranych pomiędzy Klientem a Dystrybutorami za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.labsept.pl
 
2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 – Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia złożenia zamówienia na produkty.
 
3. Umowa sprzedaży na odległość zawierana jest między Klientem, a właściwym Dystrybutorem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przekazanie Klientowi drogą elektroniczną formularza pod nazwą: „Przekazanie zamówienia do realizacji”.
 
4. Umowa sprzedaży na odległość zawierana jest zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Art. 4 Płatności
 
1. Należność za dane zamówienie równe jest sumie cen wszystkich zamawianych produktów oraz kosztów ich transportu.
 
2. Dostępne formy płatności w sklepie internetowym Hydrolab Sp. z o. o. S.K. to:
 
 • płatność za pobraniem – wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki Kurierowi, który dostarczył zamówiony produkt [zamówienie z obowiązkiem zapłaty].
 • płatność na konto - forma przedpłaty na konto firmy Hydrolab Sp. z o. o. S.K.
 
3. Hydrolab Sp. z o. o. S.K. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 
Art. 5 Realizacja złożonych zamówień
 
1. Zamówienia w Sklepie Internetowym Hydrolab Sp. z o. o. S.K. można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, korzystając z witryny internetowej www.labsept.pl
 
2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 
3. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od daty jego złożenia [zamówienie takie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych dla Hydrolab Sp. z o. o. S.K.
 
4. Wydanie produktów następuje po zapłacie należności za zamówiony towar.
 
5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zawarcia umowy z Hydrolab Sp. z o. o. S.K. w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie jednego dnia roboczego (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących elementów :
 • dokonania wyboru produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego,
 • dodania ich do koszyka, w którym przewidziana jest możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów,
 • zalogowania do Konta Klienta, chyba że Klient zalogował się wcześniej,
 • kliknięcia przycisku: „Zamów”.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane, gdy produkty zamawiane przez Klienta będą znajdowały się na stanie magazynu Sklepu Internetowego Hydrolab Sp. z o. o. S.K. Ze względu na dużą ilość składanych zamówień, może się zdarzyć specyficzna sytuacja w Sklepie Internetowym, że stan magazynowy zostanie wyczerpany. W takim przypadku zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszenia.
 
7. Hydrolab Sp. z o. o. S.K. dokłada wszelkich starań, aby dane, zdjęcia i opisy produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Zastrzega sobie jednak możliwość wystąpienia różnic pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu a zdjęciem umieszczonym na stronie internetowej. Różnice te mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora lub wyświetlacza.
 
Art. 6 Dostawa zamówień i koszty przesyłki
 
1. Zamówione produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.
 
2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Kuriera.
 
3. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
 
4. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z Kurierem.
 
5. Jeżeli Kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy zostawia Awizo z numerem kontaktowym. Należy uzgodnić z Kurierem kolejny termin dostawy.
 
6. Kurier ponowi próbę dostawy w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od daty pozostawienia Awizo. Zmiana adresu dostawy w trakcie doręczenia przesyłki oraz kolejne próby jej doręczenia są dodatkowo płatne.
 
7. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.
 
8. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek o wadze powyżej 30 kg (również przesyłek na palecie), dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.
 
9. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest istotnym elementem oceny zasadności ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu lub brakujących sztuk.
 
10. Wysyłane paczki są oklejone firmową taśmą HYDROLAB, która jest zarazem plombą. Dystrybutor nie używa innych taśm. W chwili odbioru przesyłki Klient powinien w obecności Kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po uregulowaniu płatności. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego produktu lub zawartości przesyłki, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym i należy go wysłać do właściwego Hydrolab Sp. z o. o. S.K..
 
11. Koszt transportu naliczany jest przy składaniu zamówienia.
 
Art. 7 Czas realizacji zamówienia
 
1.Termin dostawy zamówionych produktów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez Kuriera.
 
2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
 
Art. 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 
1. Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość:– bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia produktu, poprzez złożenie oświadczenia firmie Hydrolab Sp. z o. o. S.K. o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Konsument, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia produktu przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Konsument ma obowiązek niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Hydrolab oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość – zwrócić na adres producenta Hydrolab Sp. z o. o. S.K. podany w dokumentach sprzedaży – zamówione produkty.
 
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość Hydrolab Sp. z o. o. S.K. zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hydrolab Sp. z o. o. S.K.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość. Hydrolab Sp. z o. o. S.K. dokona zwrotu płatności przelewem na wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu konto bankowe Konsumenta lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Konsumenta adres. Hydrolab Sp. z o. o. S.K. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
3. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
 
4. Zwracane produkty muszą być kompletne. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, albo zniszczeniu pudełka. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Klient zobowiązany jest przesłać produkt wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres Hydrolab Sp. z o. o. S.K.
 
5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
6. Hydrolab Sp. z o. o. S.K. ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży z winy Klienta [ ze skutkiem natychmiastowym ]:
 
1) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta.
 
Art. 9 Gwarancja na zamówione Produkty
 
1. Dystrybutor udziela Klientowi gwarancji jakości na zakupione Produkty.
 
2. Gwarancja jakości realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w Art. 10 Regulaminu.
 
Art. 10 Warunki reklamacji
 
1. Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego.
 
2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać do Hydrolab Sp. z o. o. S.K., którego dane adresowe są podane w dokumentach sprzedaży.
 
3. Hydrolab Sp. z o. o. S.K. będący sprzedawcą, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ) odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży.
 
4. Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu. Jeżeli zostanie ona rozpatrzona pozytywnie właściwy Dystrybutor zwróci Klientowi koszty przesłania reklamowanego produktu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, koszty transportu produktu będzie ponosił Klient.
 
5. W przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową Klient może żądać wymawiany wadliwego produktu na nowy, wolny od wad.
 
Art. 11 Ochrona danych osobowych
 
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego sklepu internetowego jest Hydrolab Sp. z o.o. Spółka Komandytowa mająca siedzibę w Straszynie 83-010, ul Wesoła 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku - VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392441, NIP 6040152297, numer telefonu: 58 341 90 00, adres e-mail: biuro@hydrolab.pl.
 
2. Dane osobowe Klientów gromadzone za pośrednictwem formularza rejestracyjnego będą przetwarzane przez Hydrolab Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, w celu:
1) realizacji złożonych zamówień tj. w celu wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
 
2) na podstawie udzielonej zgody w celach przesyłania informacji handlowej drogą mailową bądź telefonicznie lub w celu przeprowadzenia ankiet przez Administratora,
 
3) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy sprzedaży w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji lub dochodzenie roszczeń pomiędzy Administratorem, a Klientem na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora na podst. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, prawne, i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego w rozumieniu RODO.
 
3. Dane osobowe przetwarzane w ww. celach, o których mowa w ust. 2 powyżej, będą przetwarzane przez następujące okresy:
 
1) dane przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży, w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy sprzedaży, oraz w prawnie usprawiedliwionym celu – przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży, po czym dane te będą przechowywane przez okres właściwy dla terminów przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego lub przez okres wymagany przepisami prawa np. przepisami prawa podatkowego
 
2) dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celach przesyłania informacji handlowej drogą mailową bądź telefonicznie lub w celu przeprowadzenia ankiet przez Administratora – do czasy wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 
4. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Realizacja powyższych praw może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: biuro@hydrolab.pl lub pisemnie na adres: Hydrolab Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 83-010 Straszyn, ul. Wesoła 1.
 
5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji sprzedaży w ramach sklepu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w sklepie internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów przesyłania informacji handlowych oraz ankiet, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach sklepu internetowego.
 
Art. 12 Zmiany Regulaminu
 
1. Hydrolab Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 
2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklep.medisept.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 
3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 
Art. 13 Postanowienia końcowe
 
1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 
2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.03.2021r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl